Rejestr Akcjonariuszy

Do Akcjonariuszy Alchemia S.A.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. WEZWANIA AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE.

Nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”). Zmiany te dotyczą również akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”).

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawiony do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych,  wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek handlowych, który polega na obligatoryjnym zarejestrowaniu  akcji przez Spółkę w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez w/w podmiot.

Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki, tj. Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, w godzinach 9-16 w dni robocze. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym Akcjonariuszowi.

Zgodnie z Art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Spółka powinna dokonać wezwań w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie.

Pragniemy wskazać, iż moc obowiązywania dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. ( art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Z tym samym dniem, tj. 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważny wyłącznie podmiot/osoba, który/która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia możliwości zgłoszenia przez Spółkę danych Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy tj. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, zaleca się składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem tj. do dnia 31.12.2020 r.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

Szczegółowe informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych Ustawą zostały opublikowane również na stronie Domu Maklerskiego https://rejestr.akcjonariuszy.pl/.

  Rejestr Akcjonariuszy_klauzula informacyjna dla osób fizycznych 0.27 MB POBIERZ
  Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji 0.02 MB POBIERZ
  Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji 0.02 MB POBIERZ
  Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji 0.02 MB POBIERZ
  Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji 0.02 MB POBIERZ
  Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji 0.02 MB POBIERZ
POWRÓT