Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz pozostałe obowiązki OSD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji energii elektrycznej w obrębie układu elektroenergetycznego Alchemii S.A. Zakład Huta Batory

Regulamin ten uwzględnia wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących dystrybucji energii elektrycznej oraz zapisy ujęte w IRiESD operatora systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja GZE S.A.

Link doIRiESD oraz pozostałe obowiązki OSD

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Alchemii S.A. Zakład Huta Batory

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póżn. zm.) każdy Odbiorca energii elektrycznej, w tym również Odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, ma prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego przez siebie Sprzedawcy energii elektrycznej.

W celu zmiany Sprzedawcy, Odbiorca, który posiada podpisaną z Alchemia S.A. Zakład Huta Batory tzw. "Umowę kompleksową", tj. łączną umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji, jest zobowiązany do podjęcia następujących przedsięwzięć:

  1. Zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym, wybranym Sprzedawcą.
    Uwaga: Podstawowym warunkiem, aby dany Sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną Odbiorcom przyłączonym do sieci Alchemia S.A. Zakład Huta Batory jest posiadanie przez tego Sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Alchemia S.A. Zakład Huta Batory
  2. Wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji zawartej z Alchemia S.A. Zakład Huta Batory Umowa ta zwana "umową kompleksową" powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie zgodnym z zawartymi w niej zapisami.
  3. Zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji z Alchemia S.A. Zakład Huta Batory

Procedura zmiany sprzedawcy w podziale na etapy:

Etap 1
Po wybraniu przez Odbiorcę nowego Sprzedawcy energii elektrycznej, Odbiorca zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej. Nowa umowa winna wejść w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą oraz z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z Alchemią S.A. Zakład Huta Batory

Etap 2
Odbiorca wypowiada umowę dotychczasowemu Sprzedawcy z uwzględnieniem zasad i terminów jej rozwiązania określonych w dotychczasowej umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży energii elektrycznej.

Etap 3
Odbiorca albo nowy Sprzedawca występujący w imieniu Odbiorcy na podstawie pełnomocnictwa, przekazuje informację do Alchemi S.A. Zakład Huta Batory o zmianie przez Odbiorcę Sprzedawcy, wypełniając wniosek - "ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY". Wniosek ten należy złożyć w terminie:

  • nie później niż 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy pierwszej zmianie Sprzedawcy,
  • nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy każdej kolejnej zmianie Sprzedawcy.

Alchemia S.A. Zakład Huta Batory w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, weryfikuje poprawność zgłoszenia:

  • w przypadku stwierdzenia błędów, wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani. Proces zmiany sprzedawcy zostaje zakończony;
  • jeżeli dane w przyjętym zgłoszeniu są prawidłowe, wniosek zostaje pozytywnie zweryfikowany, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani.

Etap 4
W procesie zmiany sprzedawcy niezbędne jest także dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązek ten spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dla Odbiorców zasilanych na niskim napięciu, w przypadku konieczności dostosowania układów pomiarowych do wymagań TPA w okresie krótszym niż jeden rok przed upływem terminu legalizacji tych układów, koszt ich wymiany ponosi Odbiorca.

Etap 5
Oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym Sprzedawcą, Odbiorca zawiera z Alchemią S.A. Zakład Huta Batory umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Odbiorca powinien dostarczyć ją podpisaną na co najmniej 10 dni przed dniem wejścia jej w życie. Umowa ta może być zawarta na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach Sprzedawców energii elektrycznej.

Etap 6
Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych Alchemia S.A. Zakład Huta Batory dokonuje przypisania punktu pomiarowego i Odbiorcy do nowego Sprzedawcy.
Maksymalnie w ciągu 5-ciu dni od dnia wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, Alchemia S.A. Zakład Huta Batory przekazuje odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy dotychczasowemu i nowemu Sprzedawcy. Dane z odczytu posłużą dotychczasowemu Sprzedawcy do końcowego rozliczenia klienta, a dla nowego Sprzedawcy będą stanowić dane początkowe, od których będzie rozliczał tego Odbiorcę.

Po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy Odbiorca ma dwie umowy. Otrzymuje dwie faktury za rozliczenie zakupu energii elektrycznej: jedną - od Sprzedawcy za energię elektryczną, drugą - od Alchemi S.A. Zakład Huta Batory za usługę dystrybucji tej energii do miejsca jej pobrania.

Informujemy, że dla Odbiorców przyłączonych do sieci Alchemi S.A. Zakład Huta Batory, posiadających umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2a punkt 1) podpunkt b) (zwanym sprzedawcą rezerwowym) jest Alchemia S.A. Zakład Huta Batory z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160333.

POWRÓT