Zmiana sprzedawcy

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Alchemii S.A.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póżn. zm.) każdy Odbiorca energii elektrycznej, w tym również Odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, ma prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego przez siebie Sprzedawcy energii elektrycznej.

W celu zmiany Sprzedawcy, Odbiorca, który posiada podpisaną z Alchemią S.A.  tzw. "Umowę kompleksową", tj. łączną umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji, jest zobowiązany do podjęcia następujących przedsięwzięć:

  1. Zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym, wybranym Sprzedawcą.
    Uwaga: Podstawowym warunkiem, aby dany Sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną Odbiorcom przyłączonym do sieci Alchemii S.A. jest posiadanie przez tego Sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Alchemią S.A.
  2. Wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji zawartej z Alchemią S.A. Umowa ta zwana "umową kompleksową" powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie zgodnym z zawartymi w niej zapisami.
  3. Zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji z Alchemią S.A.

Procedura zmiany sprzedawcy w podziale na etapy:

Etap 1
Po wybraniu przez Odbiorcę nowego Sprzedawcy energii elektrycznej, Odbiorca zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej. Nowa umowa winna wejść w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą oraz z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z Alchemią S.A.

Etap 2
Odbiorca wypowiada umowę dotychczasowemu Sprzedawcy z uwzględnieniem zasad i terminów jej rozwiązania określonych w dotychczasowej umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży energii elektrycznej.

Etap 3
Odbiorca albo nowy Sprzedawca występujący w imieniu Odbiorcy na podstawie pełnomocnictwa, przekazuje informację do Alchemi S.A. o zmianie przez Odbiorcę Sprzedawcy, wypełniając wniosek - "ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY". Wniosek ten należy złożyć w terminie:

  • nie później niż 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy pierwszej zmianie Sprzedawcy,
  • nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy każdej kolejnej zmianie Sprzedawcy.

Alchemia S.A.  w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, weryfikuje poprawność zgłoszenia:

  • w przypadku stwierdzenia błędów, wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani. Proces zmiany sprzedawcy zostaje zakończony;
  • jeżeli dane w przyjętym zgłoszeniu są prawidłowe, wniosek zostaje pozytywnie zweryfikowany, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani.

Etap 4
W procesie zmiany sprzedawcy niezbędne jest także dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązek ten spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dla Odbiorców zasilanych na niskim napięciu, w przypadku konieczności dostosowania układów pomiarowych do wymagań TPA w okresie krótszym niż jeden rok przed upływem terminu legalizacji tych układów, koszt ich wymiany ponosi Odbiorca.

Etap 5
Oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym Sprzedawcą, Odbiorca zawiera z Alchemią S.A. umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Odbiorca powinien dostarczyć ją podpisaną na co najmniej 10 dni przed dniem wejścia jej w życie. Umowa ta może być zawarta na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach Sprzedawców energii elektrycznej.

Etap 6
Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych Alchemia S.A. dokonuje przypisania punktu pomiarowego i Odbiorcy do nowego Sprzedawcy.

Maksymalnie w ciągu 5-ciu dni od dnia wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, Alchemia S.A. przekazuje odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy dotychczasowemu i nowemu Sprzedawcy. Dane z odczytu posłużą dotychczasowemu Sprzedawcy do końcowego rozliczenia klienta, a dla nowego Sprzedawcy będą stanowić dane początkowe, od których będzie rozliczał tego Odbiorcę.

Po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy Odbiorca ma dwie umowy. Otrzymuje dwie faktury za rozliczenie zakupu energii elektrycznej: jedną - od Sprzedawcy za energię elektryczną, drugą - od Alchemi S.A. za usługę dystrybucji tej energii do miejsca jej pobrania.

Informujemy, że dla Odbiorców przyłączonych do sieci Alchemi S.A., posiadających umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2a punkt 1) podpunkt b) (zwanym sprzedawcą rezerwowym) jest Alchemia S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160333.

POWRÓT