Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz pozostałe obowiązki OSD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji paliwa gazowego w obrębie sieci gazociągów Alchemii S.A. Zakład Huta Batory

Regulamin ten uwzględnia wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących dystrybucji paliwa gazowego oraz zapisy ujęte w IRiESD operatora systemu dystrybucyjnego GSG.

Link do IRiESD oraz pozostałe obowiązki OSD Alchemia S.A.

Procedura zmiany sprzedawcy paliw gazowych dla Alchemii S.A. Zakład Huta Batory:

 1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej Alchemii S.A. Zakład Huta Batory ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.
 2. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca.
 3. Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy i zawiera umowę z nowym sprzedawcą.
 4. Odbiorca powiadamia Alchemię S.A. Zakład Huta Batory o zmianie sprzedawcy niezwłocznie po dokonaniu wypowiedzenia umowy dotychczasowemu sprzedawcy, nie później niż w terminie, do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, od którego zmiana sprzedawcy ma wejść w życie oraz zostać zarejestrowana przez Alchemię S.A. Zakład Huta Batory
 5. Odbiorca lub nowy sprzedawca z upoważnienia Odbiorcy informuje pisemnie Alchemię S.A. Zakład Huta Batory o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. określenie stron nowej umowy sprzedaży,
  2. termin rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę oraz okres obowiązywania umowy,
  3. planowaną ilości paliwa gazowego oraz moc zamówioną,
  4. określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.
 6. Zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia oraz grupa taryfowa, wg której rozliczane jest w Alchemii S.A. Zakład Huta Batory świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego dla danego Odbiorcy, w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulegają zmianie.
 7. W terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia o zmianie sprzedawcy Alchemia S.A. Zakład Huta Batory informuje dotychczasowego i nowego sprzedawcę o rozpoczęciu procedury zmiany sprzedawcy.
 8. W dniu rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę Alchemia S.A. Zakład Huta Batory zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.
 9. W przypadku układu pomiarowego uniemożliwiającego rejestrację danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. W takim wypadku po dokonaniu odczytu Alchemia S.A. Zakład Huta Batory dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, wg wzoru:

  VR – wskazanie układu pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy
  Vod – wskazanie układu pomiarowego w dniu ostatniego odczytu przed dniem zmiany sprzedawcy
  ΔV – zużycie paliwa gazowego pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami
  LD1 – liczba dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy
  LD2 – liczba dni pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami
 10. Alchemia S.A. Zakład Huta Batory  przypisuje punkt pomiarowo-rozliczeniowy danego Odbiorcy do nowego sprzedawcy z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa przez nowego sprzedawcę.
 11. Stan licznika na dzień rozpoczęcia sprzedaży paliwa przez nowego sprzedawcę Alchemia S.A. Zakład Huta Batory przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego Odbiorcy.
 12. Informację o zaprzestaniu działalności dotychczasowego sprzedawcy przekazuje niezwłocznie do Alchemii S.A. Zakład Huta Batory:
  1. Sprzedawca zaprzestający działalności,
  2. Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej.
 13. Przejęcie zobowiązań Odbiorcy wobec nowego sprzedawcy następuje z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę:
  1. Wg wskazań urządzeń rejestrujących układu pomiarowego dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych,
  2. Wg algorytmu podanego w punkcie 9 dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowe uniemożliwiające rejestrację danych.
POWRÓT