Sieć dystrybucyjna

Opis systemu dystrybucyjnego.

 1. Opis systemu dystrybucyjnego:
  System dystrybucyjny zarządzany przez Alchemia S.A. Zakład Huta Batory jest to system sieci dystrybucyjnej służącej do dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego zlokalizowany na obszarze huty. System obejmuje:
  - sieć gazociągów średniego ciśnienia - 10kPa do 0,5MPa( włącznie)
  System ma jeden punkt styku z innymi systemami dystrybucyjnymi - z systemem dystrybucyjnym GSG
 2. Wymagania techniczne dla sieci gazowych systemu dystrybucyjnego:
  Gazociągi, urządzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego Alchemii S.A. Zakład Huta Batory oraz krajowych systemów i instalacji współpracujących projektowane są i wykonywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055).
 3. Parametry jakościowe paliwa gazowego:
  1. Ciepło spalania
   Minimalna wartość ciepła spalania gazowego dla gazu ziemnego wysokometanowegowynosi 39,5 MJ/m3n.
  2. Pozostałe parametry paliwa gazowego:
  3. Wyszczególnienie j.m. Wartość
   Wartość opałowa MJ/ m3 ≥ 31
   Liczba Wobbego:
   -nominalna MJ/ m3 50
   -zakres zmienności MJ/ m3 45,0-54,0
   Ciepło spalania MJ/ m3 ≥ 34
   Zawartość siarkowodoru mg/m3 ≤ 7
   Zawartość tlenu % (mol/mol) ≤ 0,2
   Zawartość ditlenku węgla % (mol/mol) ≤ 3
   Zawartość par rtęci Μg/m3 ≤ 30
   Temperatura punktu rosy:
   - nie więcej niż (w okresie od 01.04-30.09) °C ≤ +3,7
   - nie więcej niż (w okresie od 01.10-31.03) °C ≤ - 5
   przy nadciśnieniu do 5,5 MPa
   temp. punkt rosy węglowodorów °C 0
   Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm mg/m3 ≤ 1,0
   Zawartość siarki merkaptanowej mg/m3 ≤ 16
   Zawartość siarki całkowitej mg/m3 ≤ 40
   Intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu przy stężeniu % (V/V) 1,0
  Ciśnienie paliwa gazowego:
  1. Zakres ciśnień obowiązujących w punkcie wejścia i wyjścia (ciśnienie minimalne i maksymalne ) podane jest w umowie dystrybucyjnej.
  2. W przypadku niedotrzymania przez Alchemię S.A. Zakład Huta Batory ciśnienia paliwa gazowego w umownym punkcie wyjścia Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej może odmówić przyjęcia paliwa gazowego. Za okres wstrzymania odbioru z powodu niedotrzymania ciśnienia w umownym punkcie wyjścia Zleceniodawcy Usługi Dystrybucyjnej przysługuje bonifikata na zasadach określonych w obowiązującej Taryfie dla gazu ziemnego wysokometanowego.
 4. Połączenia systemu dystrybucyjnego z instalacjami odbiorców:
  System dystrybucyjny Alchemii S.A. Zakład Huta Batory nie obejmuje gazociągów, instalacji i urządzeń, do których tytuł prawny posiadają odbiorcy lub inne podmioty.
  Rozp.Min.Gosp.Dz.U.133/2010/poz.891 0.08 MB POBIERZ
  Decyzja Prezesa URE 1.49 MB POBIERZ
  Karta charakterystyki 0.21 MB POBIERZ
  Koncesja dystrybucja Alchemia 0.3 MB POBIERZ
  Koncesja obrót Alchemia 0.28 MB POBIERZ
POWRÓT