Sieć dystrybucyjna

Opis systemu dystrybucyjnego.

 1. Opis systemu dystrybucyjnego:
  System dystrybucyjny zarządzany przez Alchemia S.A. Zakład Huta Batory jest to system sieci dystrybucyjnej służącej do dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego zlokalizowany na obszarze huty. System obejmuje:
  - sieć gazociągów średniego ciśnienia - 10kPa do 0,5MPa( włącznie)
  System ma jeden punkt styku z innymi systemami dystrybucyjnymi - z systemem dystrybucyjnym GSG
 2. Wymagania techniczne dla sieci gazowych systemu dystrybucyjnego:
  Gazociągi, urządzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego Alchemii S.A. Zakład Huta Batory oraz krajowych systemów i instalacji współpracujących projektowane są i wykonywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055).
 3. Parametry jakościowe paliwa gazowego:
  1. Ciepło spalania
   Minimalna wartość ciepła spalania gazowego dla gazu ziemnego wysokometanowegowynosi 39,5 MJ/m3n.
  2. Pozostałe parametry paliwa gazowego:
  3. Wyszczególnienie j.m. Wartość
   Wartość opałowa MJ/ m3 ≥ 31
   Liczba Wobbego:
   -nominalna MJ/ m3 50
   -zakres zmienności MJ/ m3 45,0-54,0
   Ciepło spalania MJ/ m3 ≥ 34
   Zawartość siarkowodoru mg/m3 ≤ 7
   Zawartość tlenu % (mol/mol) ≤ 0,2
   Zawartość ditlenku węgla % (mol/mol) ≤ 3
   Zawartość par rtęci Μg/m3 ≤ 30
   Temperatura punktu rosy:
   - nie więcej niż (w okresie od 01.04-30.09) °C ≤ +3,7
   - nie więcej niż (w okresie od 01.10-31.03) °C ≤ - 5
   przy nadciśnieniu do 5,5 MPa
   temp. punkt rosy węglowodorów °C 0
   Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm mg/m3 ≤ 1,0
   Zawartość siarki merkaptanowej mg/m3 ≤ 16
   Zawartość siarki całkowitej mg/m3 ≤ 40
   Intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu przy stężeniu % (V/V) 1,0
  Ciśnienie paliwa gazowego:
  1. Zakres ciśnień obowiązujących w punkcie wejścia i wyjścia (ciśnienie minimalne i maksymalne ) podane jest w umowie dystrybucyjnej.
  2. W przypadku niedotrzymania przez Alchemię S.A. Zakład Huta Batory ciśnienia paliwa gazowego w umownym punkcie wyjścia Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej może odmówić przyjęcia paliwa gazowego. Za okres wstrzymania odbioru z powodu niedotrzymania ciśnienia w umownym punkcie wyjścia Zleceniodawcy Usługi Dystrybucyjnej przysługuje bonifikata na zasadach określonych w obowiązującej Taryfie dla gazu ziemnego wysokometanowego.
 4. Połączenia systemu dystrybucyjnego z instalacjami odbiorców:
  System dystrybucyjny Alchemii S.A. Zakład Huta Batory nie obejmuje gazociągów, instalacji i urządzeń, do których tytuł prawny posiadają odbiorcy lub inne podmioty.
  Rozp.Min.Gosp.Dz.U.133/2010/poz.891 0.08 MB POBIERZ
  Decyzja Prezesa URE 1.49 MB POBIERZ
  Karta charakterystyki 0.21 MB POBIERZ
  Koncesja dystrybucja Alchemia 0.3 MB POBIERZ
  Koncesja obrót Alchemia 0.28 MB POBIERZ
  Decyzja OSDg 2017 1.46 MB POBIERZ
POWRÓT