Historia firmy

Aktualnie jesteśmy ważnym graczem na rynku metalowym. Jednak historia Alchemii jest związana z działalnością w innych branżach. Wszystko zaczęło się w 1811 r., kiedy Wilhelm Moll wybudował zakład w Brzegu i zaczął w nim produkcję garbarską. Wilhelm Moll był spadkobiercą tajemnic rodzinnych, które Mollowie zdobywali w przemyśle skórzanym Wittenbergii. Przez przeszło 100 lat następował ciągły rozwój garbarni. Pierwsza wojna światowa przerwała pasmo brzeskich sukcesów rodu Mollów, druga - doprowadziła do zniszczenia fabryki w 90%.

W lipcu 1945 roku rozpoczęto usuwanie gruzów. Z ocalałych części maszyn kompletowano podstawowe urządzenia i jesienią wyprodukowano pierwszą partię skór podeszwowych. W 1952 roku nastąpiła reorganizacja, w wyniku której w Brzegu powstało przedsiębiorstwo jednozakładowe noszące nazwę Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie. W 1962 roku zostały one włączone do wielozakładowego przedsiębiorstwa "Otmęt", przyjmując nazwę Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Otmęt"- Zakład Garbarski w Brzegu. Od tego momentu rozpoczęła się modernizacja zakładu związana ze zmianą profilu produkcji. Stopniowo zaprzestawano produkcji skór twardych, zastępując je produkcją skór miękkich na wierzchy obuwia. Nastąpiła przebudowa garbarni, wymieniono maszyny i urządzenia, wprowadzono nowe technologie. Od 1972 roku Garbarnia rozpoczęła produkcję skór bydlęcych obuwiowych w asortymentach poszukiwanych na rynku i bogatej kolorystyce.

W 1990 roku firma stała się samodzielną jednostką gospodarczą, a w 1991 roku przekształciła się w spółkę akcyjną. W cztery lata później trafiła do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Te wprowadziły ją w 1998 roku na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych jako Garbarnię Brzeg.

Do końca I kwartału 2004 roku wytwarzane były skóry przeznaczone do produkcji obuwia, odzieży, wyrobów galanteryjnych oraz artykułów technicznych. Garbowaniu poddawane były skóry świńskie i bydlęce.

Przełom w działalności firmy nastąpił wiosną 2004 roku. W marcu 2004 roku zaprzestano niskorentownej produkcji garbarskiej i wydzierżawiono majątek produkcyjny na rzecz Zakładu Garbarskiego Skotan. W kwietniu 2004 roku rozpoczęto działalność w zakresie gromadzenia i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych PET, PE, PP. W związku z zamierzonym rozwinięciem profilu działalności przedsiębiorstwa zakupiona została linia technologiczna do recyklingu i regranulacji polireftalanu etylenowego.
8 grudnia 2004 roku przyznana została przez Urząd Regulacji Energetyki koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Jest ważna do 10 grudnia 2014 r. Natomiast 31 grudnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę spółki na Alchemia S.A. Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu 11 stycznia 2005 roku wydał postanowienie o zmianie nazwy spółki z Garbarnia Brzeg S.A. na Alchemia S.A.

 

To nie był ostatni zwrot w działalności przedsiębiorstwa. Od 1 września 2005 roku, kiedy przejęte zostało 100 procent udziałów w Hucie Batory z Chorzowa trwa budowa silnej grupy w branży metalowej. W czerwcu 2006 roku zakupiona została spółka remontowa Batory Serwis. Od listopada 2006 r. do listopada 2007 r. w Grupie znajdowała się firma serwisowa Hydromech.

W grudniu 2006 r. zakupiono Laboratorium Badań Batory. W styczniu 2007 r. roku przejęta została od Arcelor–Mittal Huta Bankowa. W marcu 2007 r. nabyto Kuźnię Batory.

Na początku stycznia 2011 roku Grupa poszerzyła się o kolejnego producenta rur bez szwu - częstochowski Rurexpol a we wrześniu tego samego roku do Grupy dołączyła Walcownia Rur Andrzej produkująca gorącowalcowane rury stalowe bez szwu o małych średnicach.

Na początku 2013 roku w ramach spółki Alchemia SA, w celu usprawnienia funkcjonowania całej Grupy, skonsolidowane zostały zakłady produkujące rury bez szwu tzn. Huta Batory, Rurexpol oraz Walcownia Rur Andrzej.

W listopadzie 2014 roku utworzono w ramach struktury organizacyjnej Alchemia S.A. następujące oddziały:

  • Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie,
  • Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w Chorzowie,
  • Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie,
  • Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem.

W dniu 6 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółką Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie a w dniu 21 listopada 2018 r. Zarząd Spółki postanowił o utworzeniu kolejnego Oddziału Spółki, tj. Alchemia S.A. Oddział Kuźnia Batory w Chorzowie. W związku z powyższym w ramach struktury organizacyjnej Alchemia S.A. wyodrębnione są następujące Oddziały:

  • Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie,
  • Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w Chorzowie, 
  • Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie, 
  • Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, 
  • Alchemia S.A. Oddział Kuźnia Batory w Chorzowie.

W dniu 1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia Alchemia S.A. ze Spółkami zależnymi tj. Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

W dniu 8 listopada 2019 r., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki Alchemia S.A. Zgodnie z ww. Uchwałą, Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Spółki, z dniem 13 listopada 2019 r. W wykonaniu Uchwały z obrotu giełdowego wykluczonych zostało 173.450.000 akcji serii A tj. wszystkie akcje Spółki.

POWRÓT