Ochrona środowiska

Dokładamy wielu starań, aby ograniczyć oddziaływanie naszych zakładów na środowisko naturalne. W latach w latach 2008-2012 osiągnęliśmy to m.in. poprzez:

 • zmniejszenie zużycia gazu ziemnego na tonę wytworzonej produkcji, poprawiając wskaźniki ekonomiczne przy równoczesnym zmniejszeniu ilości emisji gazowej do powietrza, w szczególności CO2 i NOx
 • wprowadzanie nowoczesnych technologii pokrywania rur powłokami utwardzanymi promieniowaniem UV eliminując emisje lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza
 • tworzenie zamkniętych obiegów wody przemysłowej, co pozwala racjonalizować zużycie wody pitnej a pośrednio zmniejszać zrzut ścieków i opłaty za wprowadzanie ścieków do kanalizacji innego podmiotu
 • odzyskiwanie ciepła na cele socjalno-bytowe poprzez zastosowanie układów odzysku ciepła z kanałów spalinowych pieców grzewczych
 • ograniczanie emisji hałasu do otoczenia poprzez zwiększenie izolacyjności ścian hal oraz zmniejszanie emisji hałasu z silników odpylania pieca elektrycznego szczególnie w obszarach chronionych

W latach 2008-2012 przeprowadziliśmy następujące modernizacje w poszczególnych zakładach:

Zakład Huta Batory:

 • modernizacja pieców obrotowego i talerzowego
 • zamkniecie obiegu czystego i brudnego ścieków przemysłowych walcowni rur
 • modernizacja pieca obrotowego
 • zwiększenie izolacyjności ścian hal wydziału stalowni i walcowni rur oraz zmniejszanie emisji hałasu z silników odpylania pieca elektrycznego nr V

Zakład Rurexpol:

 • modernizacja pieca do odpuszczania
 • budowa zautomatyzowanej malarni do nakładania powłok antykorozyjnych na rury
 • częściowe zamkniecie obiegu wód przemysłowych pieców grzewczych zespołu walcowniczego
 • modernizacja pieca z trzonem obrotowym Nr 1

W latach 2008-2012 w Hucie Bankowa przeprowadziliśmy modernizacje pieca pokrocznego oraz pieców grzewczych.

Suma poniesionych w latach 2008-2012 środków na inwestycje zwiększające kontrole procesów produkcyjnych, poprawiające jakość wyrobów i zmniejszające wpływ naszych zakładów na środowisko naturalne to ok. 19 mln zł.

Obecnie w programie inwestycyjnym na rok 2013 związanym z ochroną środowiska przewidujemy modernizację pieców grzewczych w zakresie obniżenia zużycia gazu o ok. 20 – 25 %, jak również odzysku ciepła z procesów technologicznych do ogrzewania pomieszczeń (hal), oraz wody użytkowej. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 11,4 mln zł.

POWRÓT