JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

08.01.2013 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podział spółek zależnych od Emitenta.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 7 stycznia 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 269.100.000,00 zł do kwoty 269.101.497,60 zł, tj. o kwotę 1.497,60 zł, poprzez emisję 1152 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 zł każda (Akcje Emisji Podziałowej). Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, ogólna liczba wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 207001152 akcje, co stanowi 207001152 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało dokonane w związku z podziałem Spółek:

1) Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Huta Batory Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie na Emitenta (Spółka Przejmująca),

2) Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Rurexpol Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Rurexpol Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Rurexpol Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Częstochowie na Emitenta (Spółka Przejmująca),

3) Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Zawadzkiem na Emitenta (Spółka Przejmująca),
o którym Emitent informował w raportach bieżących nr: 138/12, 154/12, 163/12, 187/12, 196/12, 197/12, 198/12, 199/12, 200/12, 201/2012, 202/12, 203/2012 oraz 204/12.

Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółek Dzielonych, przy zachowaniu stosunku wymiany udziałów / akcji wynoszącym: 1:384, tj. za każdy udział Spółki Dzielonej, poszczególny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 384 Akcje Emisji Podziałowej.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych podział Spółek Dzielonych stał się skuteczny, tj. z dniem 7 stycznia 2013 r. nastąpiło przeniesienie części majątków Spółek Dzielonych w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstw na Emitenta.

Dodatkowo, Emitent informuje, że w związku z podziałem Spółek Dzielonych oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło obniżenie kapitałów zakładowych Spółek Dzielonych odpowiednio o następujące wartości:

1) w Spółce Huta Batory Sp. z o.o. kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 5.940,00 zł, tj. o kwotę 44.060,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej nastąpi poprzez umorzenie (unicestwienie) 1 udziału Spółki Dzielonej oraz poprzez obniżenie wartości nominalnej pozostałych udziałów Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł za jeden udział do kwoty 60,00 zł za jeden udział, tj. o kwotę 440,00 zł za jeden udział,

2) w Spółce Rurexpol Sp. z o.o. kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 16.100.000,00 zł do kwoty 1.609.950,00 zł , tj. o kwotę 14.490,050,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej nastąpi poprzez umorzenie (unicestwienie) 1 udziału Spółki Dzielonej oraz poprzez obniżenie wartości nominalnej pozostałych udziałów Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł za jeden udział do kwoty 50,00 zł za jeden udział, tj. o kwotę 450,00 zł za jeden udział,

3) w Spółce Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 31.030.000,00 zł do kwoty 3.102.950,00 zł, tj. o kwotę 27.927.050,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Dzielonej nastąpi poprzez umorzenie (unicestwienie) 1 udziału Spółki Dzielonej oraz poprzez obniżenie wartości nominalnej pozostałych udziałów Spółki Dzielonej z kwoty 500,00 zł za jeden udział do kwoty 50,00 zł za jeden udział, tj. o kwotę 450,00 zł za jeden udział.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że podjęte zostaną odpowiednie czynności zmierzające do rejestracji Akcji Emisji Podziałowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz do ich przyznania dotychczasowym udziałowcom Spółek Dzielonych.

Szczegółowe elementy dotyczące przedmiotowego podziału Spółek Dzielonych, w tym w szczególności wartość ewidencyjna aktywów Spółek Dzielonych, zostały wskazane w planach podziału Spółek Dzielonych podanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 154/2012 z dnia 26 września 2012 r.
POWRÓT