JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

27.02.2015 Coraz lepsze wyniki Grupy Alchemia

Po III kwartałach 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży stalowej Grupy Alchemia wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,9%, osiągając poziom 757,5 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Alchemia wyniósł 10,6 mln zł w porównaniu do 4,3 mln zł wypracowanych po pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. W omawianym okresie Grupa miała 5,85 mln zł zysku netto, w porównaniu do straty w porównywanym okresie ubiegłego roku.

„Osiągnięte w trzecim kwartale br. wyniki to efekt optymalizacji kosztów w poszczególnych zakładach i spółkach z grupy oraz lepszej sytuacji na rynku stali.  Mamy nadzieję, że popyt na tym poziomie utrzyma się w najbliższych kwartałach. Nadal zmagamy się z konkurencją ze Wschodu, która oferuje nierzadko ceny dumpingowe” - mówi Karina Wściubiak-Hankó, Prezes Zarządu Alchemia SA. 

III kwartał w Alchemia SA

III kwartał br. z uwagi na okres wakacyjny charakteryzował się relatywnie mniejszym popytem na rury bez szwu. Aby częściowo zniwelować tę tendencję, Alchemia dywersyfikowała pogłębiającą się specjalizację sektorową. Dotyczyło to głównie rur kotłowych stopowych, które dzięki agresywnej akwizycji handlowej wypełniły moce produkcyjne hut w omawianym okresie. Drugą pozycję stanowiły rury adresowane do sektora paliwowego, o wysokich reżimach technologicznych. Wzrosty wolumenów w wymienionych kategoriach produktowych pozwoliły na zniwelowanie spadku sprzedaży rur konstrukcyjnych i ogólnego zastosowania, poprawiając tym samym wyniki części rurowej Grupy. W III kwartale br. Alchemia dostarczyła rury kotłowe stopowe na rynek polski oraz niemiecki. Kontynuowane były dostawy rur do transportu ropy w Turkmenistanie oraz rur przesyłowych do klienta z Turcji. W omawianym okresie Alchemia zawarła także kontrakt na dostawę 1000 ton rur według norm API z Huty Batory do USA za pośrednictwem amerykańskiego przedstawiciela.

Głównymi odbiorcami rur wytwarzanych w zakładach Alchemii jest niezmiennie Unia Europejska (w tym Polska), do której kierowane jest ponad 80% całkowitej sprzedaży. Znacząca część rur, w ramach realizowanych projektów przez kooperujące firmy hurtowe z Europy Zachodniej jest reeksportowanych, zwłaszcza na rynki arabskie, Afryki Północnej, Dalekiej Azji czy Rosji. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w III kwartale br. było wyższe w porównaniu do okresu I-go półrocza i w poszczególnych zakładach wynosiło: Huta Batory - 79%, WRA- 85%, Rurexpol – 60%. Mniejszy od zakładanego współczynnik wykorzystania zdolności produkcyjnych w częstochowskim zakładzie spowodowany jest brakiem prowadzonych działań poszukiwawczych i eksploatacyjnych gazu łupkowego w stosunku do prognoz jego rozwoju z przełomu lat 2013/2014.

Sektor OCTG

Pierwsze 9 miesięcy 2014 r. pod względem sprzedaży rur okładzinowych był w Alchemii udany. Mimo wielu niesprzyjających okoliczności w otoczeniu rynkowym, m.in. wysoki spadek cen ropy oraz podtrzymanie decyzji rządu Niemiec o wstrzymaniu wierceń poszukiwawczych w sektorze gazu łupkowego oraz szczelinowania na odwiertach eksploatacyjnych, segment OCTG zrealizował wynik sprzedażowy na poziomie przewyższającym adekwatny okres roku 2013, osiągając poziom 4460 ton. Był to efekt efektywnego udziału w postępowaniach przetargowych (konsorcjum Gazstal-Alchemia) oraz w dużych projektach wiertniczych i znacznie zwiększonej sprzedaży wyrobów sektora OCTG na terenie Ukrainy.

III kwartał 2014 w Hucie Bankowej

W trzecim kwartale 2014 r. Huta mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej pozyskała większe ilości zamówień na wysokomarżowe wyroby długie z obróbką cieplną (normalizowane i ulepszane cieplnie) oraz zapewniła sobie dostawy obręczy zarówno w kraju, jak i na rynkach europejskich do końca 2014 roku.

Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych Huty w omawianym okresie wyniosło 88,2%, w tym: wydziału wyrobów walcowanych długich: 85,9%, wydziału wyrobów kuto-walcowanych: 98,7%.

W analizowanym okresie w 100% zostały wykorzystane moce produkcyjne dla takich wyrobów jak kształtowniki (kątownik oraz kształtowniki specjalne – łebkowe HP) oraz pręty okrągłe o wymiarach Ø90-100 mm.

W zakresie dostaw obręczy zarówno kolejowych, jak i tramwajowych Huta utrzymała stabilną pozycję na rynkach europejskich (Niemcy, Węgry, Rumunia, Bałkany). Aktualnie spółka realizuje dostawę obręczy kolejowych m.in. do Egiptu.

W III kwartale br. Huta nawiązała bezpośrednią współpracę z Kolejami Łotewskimi, Kolejami Serbskimi oraz producentem turbin wiatrowych - firmą Enercon. Konsekwentnie rozszerzana jest także współpraca na rynku rumuńskim, zarówno w dostawach obręczy do pojazdów towarowych, jak i pasażerskich. W zakresie sprzedaży pierścieni Huta Bankowa pozytywnie przeszła audyt na kwalifikowanego dostawcę dla grupy ThyssenKrupp AG.

Zarówno w zakresie sprzedaży wyrobów długich, jak i wyrobów kuto-walcowanych głównymi odbiorcami pozostają kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza firmy z rynku niemieckiego, który stanowi blisko 60% całości sprzedaży

III kwartał 2014 w Kuźni Batory

Okres III kwartału br. charakteryzował się stabilizacją na rynku wyrobów kutych. Kuźnia obserwuje ożywienie na rynku osi kolejowych a zebrane zamówienia z tego kwartału pozwalają z optymizmem myśleć o ostatnich miesiącach 2014 r. W obecnej sytuacji rynkowej większa część produkcji jest sprzedawana na rynek krajowy. Produkty Kuźni pozostają obecne także na rynkach: niemieckim, brytyjskim i skandynawskim.

W III kwartale 2014 Kuźnia wykorzystała około 65% możliwości produkcyjnych.

W raportowanym okresie Kuźnia zwiększyła sprzedaż odkuwek przeznaczonych dla kolejnictwa, z których wykonuje się tzw. rozjazdy kolejowe. W ostatnim okresie wzrasta także liczba zamówień na odkuwki bardziej przetworzone.

Największe marże spółka tradycyjnie osiąga na wyrobach po przetopie elektrożużlowym (EŻP), a także odkuwkach.

Jeśli chodzi o osie kolejowe, w trzecim kwartale br. Kuźnia dostarczyła odkuwki osi do dalszej obróbki mechanicznej, przeznaczone dla PKP Cargo. Jednocześnie rozpoczęła realizację drugiego zamówienia firmy Newag Nowy Sącz na osie kolejowe. Współpraca z firmami z rynku brytyjskiego pozostaje na stabilnym poziomie.

***

POWRÓT