JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

10.08.2018 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Kuźnia Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana).

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
 1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
 2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
 3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
 4. W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
 5. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
 6. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.
 7. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.
Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.kuzniabatory.pl/pl, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 26 lipca 2018 r.  w raporcie bieżącym nr 42/2018.

Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 26 lipca 2018 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie w godzinach: 9:00 – 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj:
 1. Plan Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną,
 2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 3. Projekt uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,
 4. Projekt Uchwały NZW Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. o połączeniu,
 5. Oświadczenie Zarządu Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Kuźnia Sp. z o.o.,
 6. Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. dla celów połączenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2018 r., w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, oraz projekty uchwał na ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały opublikowane w raportach bieżących nr 50/2018 oraz nr 51/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

 • 3 VIII 2018 r. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALCHEMIA S.A. NA DZIEŃ 30 SIERPNIA 2018 R.

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 r., na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia SA na dzień 30.08.2018


 • 26 VII 2018 r. PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, zawiadamia po raz pierwszy, o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Kuźnia Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana).

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:

1.  Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
2.  Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3.  W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
4.  W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
5.  W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
6.  Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.

7.  W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.kuzniabatory.pl/pl a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. 

Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 26 lipca 2018 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie w godzinach: 9:00 – 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj:

1.  Plan Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną,
2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3.  Projekt uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,
4.  Projekt Uchwały NZW Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. o połączeniu,
5.  Oświadczenie Zarządu Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Kuźnia Sp. z o.o.,
6.  Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. dla celów połączenia,

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami prawa.

 • 24 VII 2018  PLAN POŁĄCZENIA Z KUŹNIĄ BATORY SP. Z O.O. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie decyzji o połączeniu Alchemia S.A. (dalej zwany: "Emitentem")  ze spółką zależną Kuźnią Batory Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 19 lipca 2018 r. Emitent oraz Spółka Przejmowana Kuźnia Batory Sp. z o.o. uzgodniły oraz podpisały plan połączenia. Plan połączenia wraz z dokumentami, o których jest mowa w art. 499 § 2 k.s.h dostępne są poniżej:
Plan połączenia z Kuźnią Batory Sp. z o.o.

POWRÓT