JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

08.01.2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 6 lutego 2019 r.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) w zw. z art. 402¹ § 1 KSH oraz art. 24 ust. 2 Statutu Alchemia S.A. niniejszym zwołuje na dzień 6 lutego 2019 r., na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 lutego 2019 r.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i pozostałe dokumenty, mające być przedmiotem obrad NZW dostępne są na stronie internetowej Spółki http://alchemiasa.pl/strefa-inwestora/walne-zgromadzenie

 • PLAN POŁĄCZENIA ALCHEMIA S.A. ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI - 20 XII 2018

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent oraz Spółki Przejmowane (Huta Batory Sp. z o.o., Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz Rurexpol Sp. z o.o.) uzgodniły oraz podpisały Plan Połączenia.Połączenie Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi w oparciu o następujące zasady:

 1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej.
 2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
 3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
 4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
 5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
 6. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA ALCHEMIA SA z spółkami zależnymi HBT, WRA i RXP_20.12.2018.pdf

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://alchemiasa.pl/ w zakładce „Inwestorzy”) oraz na stronach internetowych spółek zależnych, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 131/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan Połączenia jest również dostępny pod poniższym linkiem:

http://alchemiasa.pl/strefa-inwestora/plan-polaczenia-ze-spolkami-zaleznymi

 • PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE POŁĄCZENIA EMITENTA ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI - 12 XII 2018

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. podjął decyzję o połączeniu Emitenta z następującymi spółkami zależnymi: Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku w/w spółek zależnych na Spółkę Alchemia S.A.
W ocenie Emitenta, w wyniku połączenia nastąpi dalsza poprawa efektywności zarządzania Grupą Kapitałową Alchemia poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej oraz reorganizację w ramach Grupy Kapitałowej działalności związanej ze świadczeniem usług badawczych. Emitent oczekuje, że w wyniku połączenia uzyskane zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów przejmowanych Spółek.

Podstawową działalnością w/w spółek zależnych, które są w  100% zależne od Emitenta jest przede wszystkim świadczenie usług laboratoryjnych na rzecz podmiotów gospodarczych z Grupy Kapitałowej Alchemia oraz podmiotów zewnętrznych.

O kolejnych istotnych etapach procesu połączenia Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

 • GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA WYRÓŻNIONA W PLEBISCYCIE FABRYKA ROKU - 5 XII 2018

Grupa Kapitałowa Alchemia została nagrodzona w plebiscycie Fabryka Roku, w kategorii Zielona Fabryka. To już VII edycja tego wydarzenia, podczas której nagradzane są polskie fabryki w różnych kategoriach. Wyróżnienie w kategorii Zielona Fabryka to docenienie działań Alchemii w obszarze ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Tytuł Fabryka Roku, przyznawany przez redakcję magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu i Control Engineering Polska, stanowi wyraz uznania dla zakładów przemysłowych, które osiągają bardzo dobre wyniki operacyjne dzięki doskonałej organizacji działań w obszarze utrzymania ruchu, automatyzacji produkcji, wdrożonych systemów IT wspomagających produkcję, "Przemysł 4.0" oraz w działalności proekologicznej. Konkurs Fabryka Roku ma na celu: wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom doskonałości operacyjnej, ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego, określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu.

 • OGŁOSZENIE OFERTY ZAKUPU AKCJI PRZEZ ALCHEMIA S.A. - 14 XI 2018

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje o rozpoczęciu realizacji skupu akcji własnych w związku z podjęciem w dniu 14 listopada 2018 r. uchwały Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLGRBRN00012, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., stanowiących łącznie nie więcej niż 3,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do wykonywania nie więcej niż 3,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”). Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
W ramach Oferty, Spółka będzie nabywać Akcje w obrocie pozagiełdowym proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji („Oferty Sprzedaży Akcji”) złożonymi w terminie ich przyjmowania, będzie wyższa niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 4,80 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
Skup Akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

 • Termin ogłoszenia Oferty - 14 listopada 2018 r.;
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 15 listopada 2018 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 23 listopada 2018 r.
 • Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 30 listopada 2018 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji na podstawie Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt XI Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt VII Oferty.

Zarząd Spółki zachowuje prawo do zakończania Oferty niezależnie od przyjętego harmonogramu oraz rezygnacji z nabycia Akcji w całości lub części.
Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Spółka ogłosiła skup Akcji w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz potrzebę zachowania pełniej transparentności pomiędzy Spółką, jej akcjonariuszami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego, a także w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki. Ponadto intencją Spółki w ramach Oferty jej umożliwienie zbycia posiadanych Akcji, zwłaszcza tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie mieli dotychczas takiej okazji w ramach transakcji na rynku regulowanym.

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.

Pełna treść Oferty zakupu akcji spółki Alchemia S.A. dostępna jest na stronie internetowej Spółki (http://alchemiasa.pl/ w zakładce „Inwestorzy”) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (www.bossa.pl/analizy/zakup/), jak również pod poniższym linkiem:

http://alchemiasa.pl/strefa-inwestora/oferta-zakupu-akcji-spolki-alchemia-sa

 • REJESTRACJA POŁĄCZENIA EMITENTA Z KUŹNIA BATORY SP. Z O.O. - 07 XI 2018

Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: „Emitentem”, „Spółką”)  informuje o otrzymaniu w dniu 7 listopada 2018 r. postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 6 listopada 2018 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta ze Spółką Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej zwana: „Spółką Przejmowana”).

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia, o którego uzgodnieniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. Uchwałą nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. wyraziło zgodę na połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 71/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej.

Jako że Emitent był jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostało przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jak również bez zmiany  Statutu Spółki.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

 • DRUGIE  ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA - 10 VIII 2018
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Kuźnia Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana).

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
4. W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
5. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
6. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.
7. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.kuzniabatory.pl/pl, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 26 lipca 2018 r.  w raporcie bieżącym nr 42/2018.

Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 26 lipca 2018 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie w godzinach: 9:00 – 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj:
1.  Plan Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną,
2.  Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3.  Projekt uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,
4.  Projekt Uchwały NZW Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. o połączeniu,
5.  Oświadczenie Zarządu Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Kuźnia Sp. z o.o.,
6.  Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. dla celów połączenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2018 r., w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, oraz projekty uchwał na ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały opublikowane w raportach bieżących nr 50/2018 oraz nr 51/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

POWRÓT