JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna Przetargi

Przetargi


Fundusze europejskie

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Kierownika Zespołu badawczo rozwojowego w ramach Poddziałania 1.1.1.

Projekt pt.  „Nowy asortyment stalowych grubościennych rur bez szwu o istotnie polepszonych właściwościach eksploatacyjnych do zastosowań w konstrukcjach oraz rurociągach do przesyłu mediów energetycznych.”

Na przedmiotowe stanowisko z dniem  29.10.2018 został wybrany Pan Jan Kazanecki.

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Eksperta Naukowego w ramach Poddziałania 1.1.1.

Projekt pt. . Nowy asortyment stalowych grubościennych rur bez szwu o istotnie polepszonych właściwościach eksploatacyjnych do zastosowań w konstrukcjach oraz rurociągach do przesyłu mediów energetycznych”

Na przedmiotowe stanowisko z dniem 29.10.2018 został wybrany Pan Eugeniusz  Hadasik.

 
 


Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę płyt podwlewnicowych 3300  -  1 szt w ramach Projektu POIR.04.01.04-00-0047/16,  pt.  Opracowanie  technologii  produkcji  lekkiego  kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) . W zakresie dostawy płyt została wybrana firma KOOZ.

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wlewnic Q8,0 t – 3szt w ramach Projektu POIR.04.01.04-00-0047/16,  pt. Opracowanie  technologii  produkcji  lekkiego  kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) . W zakresie dostawy wlewnic została wybrana firma Huta Zabrze.

 ALCHEMIA  S.A. uczestniczy  w ramach  Konsorcjum w  realizacji  projektu: 

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04.-00-0047/16 z dnia 8 września 2017r.

Wartość projektu:   3 578 428,48 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 013 677,32 zł

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum:

  1. Instytut Metalurgii Żelaza – lider konsorcjum  
  2. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
  3. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
  4. ALCHEMIA S.A.
  5. HEATMASTERS Poland sp. z o.o.

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2017r.

Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2020r.PROJEKT: POIR.01.01.01-00-0887/17

„Innowacyjne rury ze stali bainitycznej z efektem TRIP przeznaczone na wysokowytrzymałe wyroby dla przemysłu wydobywczego o podwyższonych właściwościach użytkowych”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych rur bez szwu ze stali bainitycznej z efektem TRIP na wyroby dla przemysłu wydobywczego. Uzyskanie pożądanych właściwości rur będzie wymagało opracowania innowacji technologicznej, tj. obróbki cieplnej z zastosowaniem kontrolowanego - przyspieszonego chłodzenia,zespołu urządzeń wykańczających oraz urządzeń do badań kontroli jakości. W porównaniu do obecnie stosowanych rur w przemyśle wydobywczym, rury ze stali bainitycznej charakteryzować się będą ponad dwukrotnie wyższą wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą min. 900MPa i wydłużeniem >17%, przy zapasie plastyczności Re/Rm≤0,75, podwyższoną odpornością korozyjną oraz odpornością na zużycie, a także wysoką podatnością do pochłaniania energii podczas dynamicznego odkształcenia. Właściwości te umożliwią pocienienie grubości ścianki rur o około 10%. W zakresie planowanych działań przewiduje się przeprowadzenie badań potwierdzających możliwość zastosowania ich na innowacyjne rozpory obudów chodnikowych.

W ramach projektu będą przeprowadzone również próby innowacyjnej obróbki cieplnej rur ze stali martenzytycznych dla energetyki w celu zwiększenia ich wytrzymałości na pełzanie o około 10%.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

·  opracowanie składu chemicznego stali bainitycznej z efektem TRIP,

· opracowanie niezbędnych charakterystyk do zaprojektowania parametrów odlewania, walcowania, parametrów obróbki cieplnej i wykańczania rur ze stali bainitycznej z efektem TRIP,

·  opracowanie założeń procesu wytwarzania rur bez szwu ze stali bainitycznej z efektem TRIP i stali martenzytycznych,

·  opracowanie konstrukcji rozpór i symulacje numeryczne nowych rozwiązań,

·  budowę, montaż oraz uruchomienie instalacji demonstracyjnej,

· opracowanie parametrów techniczno-technologicznych wykonania demonstracyjnej partii rur,

· wykonanie innowacyjnej partii rozpór z wykorzystaniem rur ze stali bainitycznej z efektem TRIP.

Realizacja projektu pozwoli zaoferować nowy produkt w postaci innowacyjnych rur ze stali bainitycznej z efektem TRIP o zawartości pierwiastków stopowych do 3,5% i podwyższonych właściwościach użytkowych, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu kopalń węgla kamiennego. Kopalnie poszukują nowych rozwiązań w zakresie wyrobów zapewniających przede wszystkim wysoką wytrzymałość i ciągliwość, a ponadto wysoką odporność na zużycie ścierne i korozję w agresywnym środowisku kopalń. Zapotrzebowanie na nowe wyroby wzrasta w miarę, jak pogarszają się warunki wydobywania kopalin. Górnictwo węgla kamiennego jest tego typowym przykładem.

Przewiduje się, że nowa technologia będzie wykorzystywana również w procesie wytwarzania rur z gatunków stali objętych normami dla przemysłu energetycznego, nowych stali dla motoryzacji pod hydroformowanie i API.

Wyniki projektu zostaną wdrożone w Oddziale WRA, przy ulicy Lublinieckiej 12 w Zawadzkiem należącym do Grupy Kapitałowej ALCHEMIA S. A. Wybudowana instalacja demonstracyjna wraz z technologią wytwarzania rur ze stali bainitycznej z efektem TRIP zostanie zaimplementowana w ciąg produkcyjny WRA.

Wartość projektu: 74 899 443,75 PLN

Wartość dofinansowania: 30 544 238,44 PLNPROJEKT: POIR.01.01.01-00-0656/16

„Innowacyjny gatunek wysokochromowej stali martenzytycznej na rury kotłowe do zastosowań w energetyce konwencjonalnej do pracy w warunkach nadkrytycznych”.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej stali martenzytycznej (15%Cr) na rury kotłowe o znacznie wyższej czasowej wytrzymałości na pełzanie (100000h; 100MPa; 640°C) w stosunku do stosowanych wysokochromowych stali martenzytycznych i zbliżonej dla stali austenitycznych oraz korzystniejszym współczynniku rozszerzalności liniowej i przewodzenia ciepła nieosiągalnych w stalach austenitycznych. Wprowadzenie do konstrukcji kotłów konwencjonalnych rur ze stali martenzytycznej o takich parametrach oraz o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i dobrej spawalności, umożliwi rozszerzenie ich zastosowania do warunków nadkrytycznych, co poprawi sprawność kotła do ok. 11% oraz ograniczy emisję spalin do ok. 25%.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

·  uzyskanie odpowiedniego zespołu właściwości poprzez dobór dodatków i mikrododatków stopowych,

·  opracowanie parametrów procesu metalurgicznego wytwarzania wsadu,

·  opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych linii demonstracyjnej, której głównym elementem będzie innowacyjna walcarka skośna trójwalcowa do dziurowania i wydłużania wraz z zespołem tnącym,

·  opracowanie procesu obróbki cieplnej, pozwalającego na uzyskanie stabilnej w czasie struktury odpuszczonego martenzytu umocnionego drobnodyspersyjnymi wydzieleniami w warunkach równoczesnego oddziaływania temperatury i ciśnienia,

 

Realizacja projektu pozwoli na dostarczenie poszukiwanych na rynku przez projektantów i producentów kotłów na parametry nadkrytyczne, rur kotłowych wysokiej jakości, o parametrach wytrzymałościowych wyższych niż dla dotychczas stosowanych wysokochromowych stali martenzytycznych i porównywalnych do stali austenitycznych w temperaturze pracy do 640°C oraz korzystniejszych własnościach fizycznych. Zastosowanie zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań technicznych w procesie przeróbki plastycznej pozwoli wytworzyć produkt o niespotykanych wcześniej parametrach jakościowych, jak centryczność, tolerancja grubości ścianki czy chropowatość powierzchni. Parametry otrzymanych rur potwierdzone stosownymi badaniami jakości powierzchni i kształtu rur będą miały kluczowe znaczenie ze względu na wysokie wymagania dla tego typu asortymentu. Jest to szczególnie istotne w budowie instalacji energetycznych charakteryzujących się wysokimi wymaganiami bezpieczeństwa i bezawaryjności pracy z równoległym zapewnieniem oczekiwanej żywotności tych instalacji.

Wdrożenie i komercjalizacja rezultatów projektu nastąpi po zakończeniu projektu. Wdrożenie nastąpi w własnej działalności gospodarczej Oddziału WRA poprzez rozpoczęcie wytwarzania nowej generacji rur w ramach nowego procesu produkcyjnego.

Wartość projektu: 91 586 501,74 PLN

Wartość dofinansowania: 37 100 637,57 PLN
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Kierownika Zespołu badawczo rozwojowego w ramach Poddziałania 1.1.1.

Projekt pt. Innowacyjne wielogatunkowe klasy stalowych rur bez szwu spełniające kryteria wielu norm wykonawczych i specyfikacji technicznych.”

Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Jan Kazanecki.

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Eksperta Naukowego w ramach Poddziałania 1.1.1.

Projekt pt. Innowacyjne wielogatunkowe klasy stalowych rur bez szwu spełniające kryteria wielu norm wykonawczych i specyfikacji technicznych.”

Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Eugeniusz  Hadasik.


Informujemy o zakończeniu z dniem 27 listopada 2017 roku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Eksperta Naukowego w ramach Poddziałania 1.1.1.  Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Jan Kazanecki.

Informujemy o zakończeniu z dniem 27 listopada 2017 roku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Kierownika Zespołu badawczo rozwojowego w ramach Poddziałania 1.1.1.  Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Edmund Tasak.
  Ogłoszenie Kierownik Zaspołu 0.28 MB POBIERZ
  Ogłoszenie_Ekspert Zespołu badawczo rozwojowego 14 0.27 MB POBIERZ
POWRÓT