Akcjonariat

Na dzień 15/12/2021 r.

  liczba akcji (szt.)
% udział w kapitale zakładowym
liczba głosów na WZ 
% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Boryszew S.A. 159 450 000
91,93%
159 450 000
91,93%
Alchemia S.A. akcje własne
14 000 000
8,07%
14 000 000
8,07%
wszystkie głosy/akcje
173 450 000
100,00%
173 450 000
100,00%

Kapitał akcyjny:

Wielkość kapitału akcyjnego Alchemia S.A. na dzień 01.04.2019 roku wynosi 225.485.000 zł i dzieli się na:

  • 173.450.000 szt. akcji serii "A"

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 173.450.000 głosów.

POWRÓT