Informacje finansowe






Sprawozdania finansowe skonsolidowane (dane w tys. zł)
MSSF/MSR 3 Q 2016 2016 1 Q 2017 1 H 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 573 875 750 731 221 865 469 630
Zysk z działalności operacyjnej 2 319 -2 400 -8 354 -4 603
Amortyzacja 29 588 39 538 9 543 18 391
EBITDA 31 908 37 138 1 188 13 788
Zysk/strata brutto 5 491 4 839 -1 717 1 406
Zysk/strata netto 2 060 -220 -2 701 -530
Przepływy pieniężna netto 525 -1 424 4 126 5 979
Aktywa razem 846 189 815 932 844 934 865 614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 284 706 269 379 313 960 340 593
Zobowiązania długoterminowe 37 314  39 562 39 692 41 304
Zobowiązania krótkoterminowe 247 392 229 817 274 268 299 289
Kapitał własny 561 483 546 553 530 974 525 021
Kapitał zakładowy 260 000  260 000 260 000 260 000
Śr. ważona liczba akcji (szt.) 189 791 577 189 317 562 184 271 261 183 105 528
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,01 -0,001 -0,01 0,00 
 











































































  Informacje finansowe 2011-2017 0.04 MB POBIERZ
POWRÓT