Informacje finansowe

Sprawozdania finansowe skonsolidowane (dane w tys. zł)
MSSF/MSR 1 H 2016
3 Q 2016
2016
1 Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
378474 573 875 750 731 221 865
Zysk z działalności operacyjnej 4412 2 319 -2 400 -8 354
Amortyzacja 19776 29 588 39 538 9 543
EBITDA 24188 31 908 37 138 1 188
Zysk/strata brutto 6027 5 491 4 839 -1 717
Zysk/strata netto -3695 2 060 -220 -2 701
Przepływy pieniężna netto 1 876 525 -1 424 4 126
Aktywa razem 856 116 846 189 815 932 844 934
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 278 040 284 706 269 379 313 960
Zobowiązania długoterminowe 37 155 37 314  39 562
39 692
Zobowiązania krótkoterminowe 240 885 247 392 229 817 274 268
Kapitał własny 578 076 561 483 546 553 530 974
Kapitał zakładowy 260 000 260 000  260 000
260 000
Śr. ważona liczba akcji (szt.) 190 739 011 189 791 577 189 317 562 184 271 261
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,02 0,01 -0,001 -0,01
  Informacje finansowe 2011-2017 0.04 MB POBIERZ
POWRÓT