JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

18.05.2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 20 czerwca 2022 r.

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 402 §3 KSH oraz art. 24 ust.1 Statutu Alchemia S.A. zwołuje na dzień 20 czerwca 2022r., na godz.10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. (dalej zwane: ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 92.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2022 r.

 • ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALCHEMIA S.A. NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021r.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.399 § 1 oraz art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) w zw. z art. 402 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. niniejszym zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r., na godz.10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 92.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104 (6249) w dniu 1 czerwca 2021 r., Poz. 35139.

 • PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 04.XII.2020r.

Zarząd Spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000003096, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. Aleje Jerozolimskie 92, w Warszawie (00-807). Dokumenty akcji należy składać w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku.  Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://alchemiasa.pl/dla-akcjonariuszy/rejestr-akcjonariuszy

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 237/2020 (6127) w dniu 4 grudnia 2020 r., Poz.68585

 • CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 18.XI.2020r.

Zarząd Spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000003096, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. Aleje Jerozolimskie 92, w Warszawie (00-807). Dokumenty akcji należy składać w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku.  Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://alchemiasa.pl/dla-akcjonariuszy/rejestr-akcjonariuszy

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 225/2020 (6115) w dniu 18 listopada 2020 r., Poz. 63822.

 • TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 02.XI.2020r.

Zarząd Spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000003096, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. Aleje Jerozolimskie 92, w Warszawie (00-807). Dokumenty akcji należy składać w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku.  Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://alchemiasa.pl/dla-akcjonariuszy/rejestr-akcjonariuszy

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 214/2020 (6104) w dniu 2 listopada 2020 r., Poz. 59462

 • DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 16.X.2020r.

Zarząd Spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000003096, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. Aleje Jerozolimskie 92, w Warszawie (00-807). Dokumenty akcji należy składać w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://alchemiasa.pl/dla-akcjonariuszy/rejestr-akcjonariuszy

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 203/2020 (6093) w dniu 16 października 2020 r., Poz. 55183.

 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. 14.X.2020 r.

Zarząd Spółki Alchemia S.A., („Spółka”), działając na podstawie art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Uchwałą nr 35/2020 Zarządu Spółki Alchemia S.A. z dnia 30 września 2020 r. unieważnił odcinek zbiorowy akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerze 80, obejmujący 2.000.000 akcji o numerach od 149985001 do 151985000 oraz, że w miejsce unieważnionego odcinka zbiorowego akcji wydano dwa nowe odcinki zbiorowe akcji zwykłych na okaziciela o numerze 86, obejmującym 1.000.000 akcji o numerach  149985001 – 150985000 oraz o numerze 87, obejmującym 1.000.000 akcji o numerach od 150985001 do 151985000.

 • PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 30.IX.2020r.

Zarząd Spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000003096, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tj. Aleje Jerozolimskie 92, w Warszawie (00-807). Dokumenty akcji należy składać w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje związane ze złożeniem dokumentów akcji dostępne są na stronie internetowej pod adresem:http://alchemiasa.pl/dla-akcjonariuszy/rejestr-akcjonariuszy

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 191/2020 (6081) w dniu 30 września 2020 r., Poz. 50473.

 • ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALCHEMIA S.A. NA DZIEŃ 6 LIPCA 2020 r.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.399 § 1 oraz art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) w zw. z art. 402 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. niniejszym zwołuje na dzień 6 lipca 2020 r., na godz.10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 92.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 lipca 2020 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 113 (6003) w dniu 12 czerwca 2020 r., Poz. 26883.

 • UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE WYKLUCZENIA Z OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SPÓŁKI - 8 XI 2019 r.

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 8 listopada 2019 r. Spółka powzięła informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) nr 1162/2019 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki (Uchwała). Zgodnie z w/w Uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd GPW postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Spółki, oznaczone kodem PLGRBRN00012” z dniem 13 listopada 2019 r. W wykonaniu Uchwały z obrotu giełdowego wykluczonych zostanie 173.450.000 akcji serii A tj. wszystkie akcje Spółki.

 • POWZIĘCIE INFORMACJI O WYRAŻENIU PRZEZ  KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO ZGODY NA PRZYWRÓCENIE AKCJOM SPÓŁKI FORMY DOKUMENTU (ZNIESIENIE DEMATERIALIZACJI AKCJI). - 5.XI.2019

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (”KNF”) w dniu 5 listopada 2019 r. zgody na przywrócenie wszystkim, tj. 173.450.000 zdematerializowanym akcjom Alchemia S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 13 listopada 2019 r.

 • ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2019 - 17.X.2019

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny wraz z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2019 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 15/2019 na dzień 8 listopada 2019 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2019 roku.

 • ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2019 - 23.VII.2019

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 15/2019 na dzień 23 sierpnia 2019 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 września 2019 roku.

 • ZMIANA ADRESU SIEDZIBY ALCHEMIA S.A.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2019 r. ulega zmianie adres naszej Spółki na nowy tj.:

Alchemia S.A.
ul. Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

 • ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA ALCHEMIA S.A. NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 r.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) w zw. z art. 402¹ § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca  2019 r., na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i pozostałe dokumenty, mające być przedmiotem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki http://alchemiasa.pl/strefa-inwestora/walne-zgromadzenie

 • REJESTRACJA UMORZENIA AKCJI, OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI - 1 IV 2019

W dniu 29 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki Alchemia S.A. z kwoty 260.000.000 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 225.485.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 34.515.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy złotych) poprzez umorzenie 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki, uprawniających do 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012.
Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.485.000 zł i składa się z 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, uprawniających łącznie do 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 225.485.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 173.450.000.

Szczegółowe informacje zamieszczono w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 • INFORMACJA NT. PODSUMOWANIA WYNIKÓW WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ALCHEMIA S.A. - 6 III 2019

W wyniku ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2019 r. przez Impexmetal S.A. wraz z Panem Romanem Karkosikiem, Panią Grażyną Karkosik, Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający wspólnie jako Wzywający) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 29.245.000 akcji Alchemia S.A. („Akcje”) złożone zostały zapisy na łączną liczbę 23.436.074 (dwadzieścia trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery) Akcji po 4,80 zł (cztery złote osiemdziesiąt groszy) za 1 jedną Akcję.

 • DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA 21 I 2019

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Huta Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem oraz Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Spółki Przejmowane).

Połączenie Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi w oparciu o następujące zasady:

 1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
 2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
 3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
 4. W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
 5. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
 6. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.
 7. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółek Przejmowanych: http://www.hutabatory.com.pl, http://www.wra.pl, http://www.rurexpolspzoo.pl/,  a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 131/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 4 stycznia 2019 r.  w raporcie bieżącym nr 1/2019.

Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 4 stycznia 2019 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie w godzinach: 9:00 – 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj:

 1. Planem Połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi,
 2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 3. Projektem uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,
 4. Projektami uchwał NZW Spółek - Huta Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem oraz Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie o połączeniu,
 5. Oświadczeniami Zarządów Spółki Huta Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem oraz Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółek,
 6. Oświadczeniami Zarządów Spółki Huta Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem oraz Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie zawierające informację o stanie księgowym Spółek dla celów połączenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lutego 2019 r., w którego porządku obrad przewidziane jest m.in. podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, oraz projekty uchwał na ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały opublikowane w raportach bieżących nr 3/2019 oraz nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2018 r.

 • ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALCHEMIA S.A. NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2019 r. - 8 I 2019

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) w zw. z art. 402¹ § 1 KSH oraz art. 24 ust. 2 Statutu Alchemia S.A. niniejszym zwołuje na dzień 6 lutego 2019 r., na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 76.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 lutego 2019 r.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i pozostałe dokumenty, mające być przedmiotem obrad NZW dostępne są na stronie internetowej Spółki http://alchemiasa.pl/strefa-inwestora/walne-zgromadzenie

 • PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA - 4 I 2019

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ( k.s.h.) w związku z art. 402 § 2 k.s.h. oraz art. 402 (1) k.s.h., zawiadamia po raz pierwszy, o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Huta Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem oraz Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Spółki Przejmowane).

Połączenie Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi w oparciu o następujące zasady:

 1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1. k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
 2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
 3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
 4. W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
 5. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
 6. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.
 7. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółek Przejmowanych, tj.: http://www.hutabatory.com.pl/, http://www.wra.pl/ oraz http://rurexpolspzoo.pl/, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 131/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 4 stycznia 2019 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie w godzinach: 9:00 – 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1  k.s.h., tj.:

 1. Plan Połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi,
 2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 3. Projekt uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,
 4. Projekt Uchwały NZW Spółki Huta Batory Sp. z o.o. o połączeniu,
 5. Projekt Uchwały NZW Spółki Walcownia Rur Andrzej o połączeniu,
 6. Projekt Uchwały NZW Spółki Rurexpol Sp. z o.o. o połączeniu,
 7. Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Huta Batory Sp. z o.o.,
 8. Oświadczenie Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.,
 9. Oświadczenie Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Rurexpol Sp. z o.o.,
 10. Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Huta Batory Sp. z o.o. dla celów połączenia,
 11. Oświadczenie Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. dla celów połączenia,
 12. Oświadczenie Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Rurexpol Sp. z o.o. dla celów połączenia,

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami prawa.

 • PLAN POŁĄCZENIA ALCHEMIA S.A. ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI - 20 XII 2018

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent oraz Spółki Przejmowane (Huta Batory Sp. z o.o., Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz Rurexpol Sp. z o.o.) uzgodniły oraz podpisały Plan Połączenia.Połączenie Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi w oparciu o następujące zasady:

 1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej.
 2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
 3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
 4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
 5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
 6. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA ALCHEMIA SA z spółkami zależnymi HBT, WRA i RXP_20.12.2018.pdf

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://alchemiasa.pl/ w zakładce „Inwestorzy”) oraz na stronach internetowych spółek zależnych, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 131/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan Połączenia jest również dostępny pod linkiem: http://alchemiasa.pl/strefa-inwestora/plan-polaczenia-ze-spolkami-zaleznymi

 • PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE POŁĄCZENIA EMITENTA ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI - 12 XII 2018

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. podjął decyzję o połączeniu Emitenta z następującymi spółkami zależnymi: Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. oraz Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku w/w spółek zależnych na Spółkę Alchemia S.A.
W ocenie Emitenta, w wyniku połączenia nastąpi dalsza poprawa efektywności zarządzania Grupą Kapitałową Alchemia poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej oraz reorganizację w ramach Grupy Kapitałowej działalności związanej ze świadczeniem usług badawczych. Emitent oczekuje, że w wyniku połączenia uzyskane zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów przejmowanych Spółek.

Podstawową działalnością w/w spółek zależnych, które są w  100% zależne od Emitenta jest przede wszystkim świadczenie usług laboratoryjnych na rzecz podmiotów gospodarczych z Grupy Kapitałowej Alchemia oraz podmiotów zewnętrznych.

O kolejnych istotnych etapach procesu połączenia Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

 • GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA WYRÓŻNIONA W PLEBISCYCIE FABRYKA ROKU - 5 XII 2018

Grupa Kapitałowa Alchemia została nagrodzona w plebiscycie Fabryka Roku, w kategorii Zielona Fabryka. To już VII edycja tego wydarzenia, podczas której nagradzane są polskie fabryki w różnych kategoriach. Wyróżnienie w kategorii Zielona Fabryka to docenienie działań Alchemii w obszarze ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Tytuł Fabryka Roku, przyznawany przez redakcję magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu i Control Engineering Polska, stanowi wyraz uznania dla zakładów przemysłowych, które osiągają bardzo dobre wyniki operacyjne dzięki doskonałej organizacji działań w obszarze utrzymania ruchu, automatyzacji produkcji, wdrożonych systemów IT wspomagających produkcję, "Przemysł 4.0" oraz w działalności proekologicznej. Konkurs Fabryka Roku ma na celu: wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom doskonałości operacyjnej, ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego, określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu.

 • OGŁOSZENIE OFERTY ZAKUPU AKCJI PRZEZ ALCHEMIA S.A. - 14 XI 2018

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje o rozpoczęciu realizacji skupu akcji własnych w związku z podjęciem w dniu 14 listopada 2018 r. uchwały Zarządu Spółki w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLGRBRN00012, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zdematerializowanych i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., stanowiących łącznie nie więcej niż 3,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do wykonywania nie więcej niż 3,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”). Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
W ramach Oferty, Spółka będzie nabywać Akcje w obrocie pozagiełdowym proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji („Oferty Sprzedaży Akcji”) złożonymi w terminie ich przyjmowania, będzie wyższa niż 6.760.000 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 4,80 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
Skup Akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

 • Termin ogłoszenia Oferty - 14 listopada 2018 r.;
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 15 listopada 2018 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 23 listopada 2018 r.
 • Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 30 listopada 2018 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji na podstawie Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wymienionych w pkt XI Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy placówek lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt VII Oferty.

Zarząd Spółki zachowuje prawo do zakończania Oferty niezależnie od przyjętego harmonogramu oraz rezygnacji z nabycia Akcji w całości lub części.
Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Spółka ogłosiła skup Akcji w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz potrzebę zachowania pełniej transparentności pomiędzy Spółką, jej akcjonariuszami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego, a także w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki. Ponadto intencją Spółki w ramach Oferty jej umożliwienie zbycia posiadanych Akcji, zwłaszcza tym akcjonariuszom Spółki, którzy nie mieli dotychczas takiej okazji w ramach transakcji na rynku regulowanym.

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.

Pełna treść Oferty zakupu akcji spółki Alchemia S.A. dostępna jest na stronie internetowej Spółki (http://alchemiasa.pl/ w zakładce „Inwestorzy”) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (www.bossa.pl/analizy/zakup/), jak również pod poniższym linkiem:

http://alchemiasa.pl/strefa-inwestora/oferta-zakupu-akcji-spolki-alchemia-sa

 • REJESTRACJA POŁĄCZENIA EMITENTA Z KUŹNIA BATORY SP. Z O.O. - 07 XI 2018

Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: „Emitentem”, „Spółką”)  informuje o otrzymaniu w dniu 7 listopada 2018 r. postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 6 listopada 2018 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta ze Spółką Kuźnia Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej zwana: „Spółką Przejmowana”).

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia, o którego uzgodnieniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. Uchwałą nr 4/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. wyraziło zgodę na połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 71/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej.

Jako że Emitent był jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostało przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jak również bez zmiany  Statutu Spółki.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

 • DRUGIE  ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA - 10 VIII 2018
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Kuźnia Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana).

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu,  o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
4. W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
5. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
6. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.
7. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.kuzniabatory.pl/pl, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 26 lipca 2018 r.  w raporcie bieżącym nr 42/2018.

Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 26 lipca 2018 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie w godzinach: 9:00 – 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj:
1.  Plan Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną,
2.  Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3.  Projekt uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,
4.  Projekt Uchwały NZW Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. o połączeniu,
5.  Oświadczenie Zarządu Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Kuźnia Sp. z o.o.,
6.  Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. dla celów połączenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2018 r., w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, oraz projekty uchwał na ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały opublikowane w raportach bieżących nr 50/2018 oraz nr 51/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.
POWRÓT